Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 3/2001

Olsztyn, lipiec-wrzesie? 2001 r.

UCHWA?Y  SENATU


Uchwa?a Nr  86
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Wydzia?u Matematyki i Informatyki.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 wrze?nia 2001 r. tworzy si? Wydzia? Matematyki i Informatyki.

§ 2
Struktur? Wydzia?u Matematyki i Informatyki tworz? nast?puj?ce jednostki organizacyjne:
 - Katedra Matematyki Stosowanej,
 - Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych,
 - Katedra Logiki i Podstaw Informatyki,
 - Katedra Analizy i Równa? Ró?niczkowych,
 - Katedra Fizyki i Metod Komputerowych,
 - Zak?ad Algebry i Geometrii.

§ 3
Z dniem utworzenia Wydzia?u Matematyki i Informatyki
1) Pracownicy jednostek organizacyjnych Instytutu Matematyki i Informatyki oraz pracownicy Katedry Fizyki i Metod Komputerowych staj? si? pracownikami Wydzia?u Matematyki i Informatyki;
2) studenci kierunku „matematyka” i kierunku „informatyka” Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej staj? si? studentami Wydzia?u Matematyki i Informatyki.

§ 4
1. Osoby przyj?te na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2001/2002 na kierunek „matematyka” i kierunek „informatyka” z dniem 1 pa?dziernika 2001 r. staj? si? studentami Wydzia?u Matematyki i Informatyki.
2. Absolwenci kierunku „matematyka” i kierunku „informatyka” ko?cz?cy studia w roku akademickim 2000/2001 otrzymaj? dyplom uko?czenia studiów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
3. Absolwenci kierunku „matematyka” i kierunku „informatyka”  ko?cz?cy studia w roku akademickim 2001/2002 otrzymaj? dyplom uko?czenia studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki.

§ 5
Pe?nomocnik Rektora ds. tworzenia Wydzia?u Matematyki i Informatyki prof.zw.dr.hab. Jan Rychlewski b?dzie kierowa? powo?anym wydzia?em do czasu wyboru Dziekana. Pe?nomocnik spowoduje przeprowadzenie w pa?dzierniku 2001 r. wyborów Dziekana i Rady Wydzia?u na okres do ko?ca obecnej kadencji w?adz dzieka?skich, zgodnie z obowi?zuj?c? ordynacj? wyborcz?.

§ 6
Senat upowa?nia Rektora do dokonania dyspozycji finansowych i maj?tkowych, niezb?dnych w zwi?zku z utworzeniem Wydzia?u Matematyki i Informatyki.

§ 7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  87
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Wydzia?u Prawa i Administracji.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 wrze?nia 2001 r. tworzy si? Wydzia? Prawa i Administracji.

§ 2
Struktur? Wydzia?u Prawa i Administracji tworz? nast?puj?ce jednostki organizacyjne:
- Katedra Nauk Cywilistycznych,
- Katedra Nauk Karnych,
- Katedra Nauk Administracyjnych,
- Katedra Historii Pa?stwa i Prawa,
- Katedra Prawoznawstwa i Nauk Prawnoustrojowych,
- Katedra Prawa Mi?dzynarodowego,
- Zak?ad Ekonomii i Komunikacji Spo?ecznej.

§ 3
Z dniem utworzenia Wydzia?u Prawa i Administracji:
1) pracownicy jednostek organizacyjnych Instytutu Prawa i Administracji staj? si? pracownikami Wydzia?u Prawa i Administracji;
2) studenci kierunku „administracja” i kierunku „prawo” Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji staj? si? studentami Wydzia?u Prawa i Administracji.

§ 4
1. Osoby przyj?te na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2001/2002 na kierunek „administracja” i „prawo” z dniem 1 pa?dziernika 2001 r. staj? si? studentami Wydzia?u Prawa i Administracji.
2. Absolwenci kierunku „administracja” ko?cz?cy studia w roku akademickim 2000/2001 otrzymaj? dyplom uko?czenia studiów na Wydziale Zarz?dzania i Administracji.
3. Absolwenci kierunku „administracja” ko?cz?cy studia w roku akademickim 2001/2002 otrzymaj? dyplom uko?czenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji.

§ 5
Pe?nomocnik Rektora ds. tworzenia Wydzia?u Prawa i Administracji prof.dr.hab. Stanis?aw Pikulski, b?dzie kierowa? powo?anym wydzia?em do czasu wyboru Dziekana. Pe?nomocnik spowoduje przeprowadzenie w pa?dzierniku 2001 r. wyborów Dziekana i Rady Wydzia?u na okres do ko?ca obecnej kadencji w?adz dzieka?skich, zgodnie z obowi?zuj?c? ordynacj? wyborcz?.

§ 6
Senat upowa?nia Rektora do dokonania dyspozycji finansowych i maj?tkowych, niezb?dnych w zwi?zku z utworzeniem Wydzia?u Matematyki i Informatyki.

§ 7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  88
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W zwi?zku z utworzeniem w uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Wydzia?u Prawa i Administracji i przeniesieniem na ten Wydzia? dotychczas funkcjonuj?cego na Wydziale Zarz?dzania i Administracji Instytutu Prawa i Administracji zmienia si? nazw? Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji na
WYDZIA? ZARZ?DZANIA.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2001 r.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  89
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na dokonanie nast?puj?cych zmian organizacyjnych:
1) na Wydziale Zarz?dzania i Administracji –
• zniesienie Studium Nauk Humanistycznych,
• przekszta?cenie Zak?adu Polityki Gospodarczej w Katedr? Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
• przekszta?cenie Zak?adu Ekonomiki ?rodowiska i Zasobów Naturalnych w Katedr? Ekonomiki Przestrzennej i ?rodowiskowej;

2) na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego –
• przekszta?cenie Instytutu Muzyki w Katedr? Muzyki,
• przekszta?cenie Instytutu Sztuk Pi?knych w Katedr? Sztuk Pi?knych;

3) na Wydziale Humanistycznym –
• zmiana nazwy Instytutu Historii na Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych;

4) na Wydziale Biologii –
• zniesienie Katedry Parazytologii,
• zniesienie Zak?adu Dydaktyki Biologii.

§ 2
Zmiany organizacyjne, o których mowa w § 1powinny by? wprowadzone od 1 wrze?nia 2001 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  90
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie:   powo?ania Komisji ds. opiniowania wniosków wydzia?ów w sprawie nadawania przez Senat UWM tytu?u doktora honoris causa.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Komisj? ds. opiniowania wniosków wydzia?ów w sprawie nadawania przez Senat UWM tytu?u doktora honoris causa w sk?adzie:
Przewodnicz?cy prof.dr hab. Gabriel FORDO?SKI
Cz?onkowie  prof.zw.dr hab. Lubomir W. BARAN
   prof.dr hab. Maria BRYLI?SKA
   prof.zw.dr hab. Andrzej FARUGA
   prof.dr hab. ?ucja FORNAL
   prof.dr hab. Zofia KAWCZY?SKA-BUTRYM
   dr hab. Miros?aw KRZEMIENIEWSKI, prof. UWM
   prof.dr hab. Miros?aw ?AKOMY
   prof.zw.dr hab. Jan RYCHLEWSKI
   prof.dr hab. Bohdan RYSZEWSKI
   prof.dr hab. Tadeusz STACHOWSKI
   ks.prof.dr hab. Henryk WOJTYSKA

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  91
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: powo?ania Rady Programowej Radia UWM FM.

 Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 4 Uchwa?y Nr 64 Senatu UWM z 15 maja 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Radio UWM FM, zgodnie   z § 9 Regulaminu Rady Programowej stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Rad? Programow? Radia UWM FM w sk?adzie:

Przewodnicz?cy  - dr hab. Bohdan ?ukaszewicz, prof. UWM (Wydz. Human.)
cz?onkowie  - dr Jerzy Sajko (Wydz. Bioin?. Zwierz.)
   - mgr Robert Krupa (Wydz. Biolog.)
   - dr hab.in?. Tomasz Bajerowski, prof. UWM (Wydz. GiGP)
   - dr Joanna Szyd?owska (Wydz. Human.)
   - prof.dr hab. Maciej Gaj?cki (Wydz. Med. Wet.)
   - prof.dr hab.in?. Leszek Mieszkalski (Wydz. Nauk. Techn.)
   - dr in?. Katarzyna Tkacz (Wydz. Nauk o ?ywn.)
   - dr in?. Wojciech Janczukowicz (Wydz. Ochr. ?rod. i Ryb.)
   - dr Krzysztof Szatrawski (Wydz. Pedag. i Wych. Art.)
   - dr in?. Miros?aw Wyszkowski (Wydz. Kszta?t. ?rod. i Roln.)
   - dr Barbara Rozen (Wydz. Teolog.)
   - mgr Agnieszka Szczepkowska (Wydz. Zarz. i Admin.)
   - Andrzej Meller (RUSS)
   - mgr Miros?aw Hiszpa?ski (Redaktor naczelny Radia UWM FM)

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  92
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie 4 lokali mieszkalnych na zasadach odr?bnej w?asno?ci lokali wybudowanych przez Spó?dzielni? Mieszkaniow? „Akademia 2” w Olsztynie.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu w zwi?zku z tre?ci? Uchwa?y Nr 108 Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie wyra?enia zgody na zbycie na rzecz Spó?dzielni Mieszkaniowej „Akademia 2” prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna Senat postanawia wyrazi? zgod? na nabycie 4 lokali mieszkalnych na zasadach odr?bnej w?asno?ci lokali wybudowanych przez Spó?dzielni? Mieszkaniow? „Akademia 2” w Olsztynie za kwot? 642.778,00 z? w ramach wzajemnych rozlicze? wynikaj?cych z warunkowej umowy sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna, oznaczonego numerem dzia?ki 64/42.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków umowy, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  93
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2001/2002.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2001/2002, jak w za??czniku do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2001 roku.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2001 roku.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  94
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: dostosowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do organizacji roku akademickiego 2001/2002.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W zwi?zku z Uchwa?? Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 wrze?nia 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/2002, Senat zobowi?zuje kierowników jednostek organizacyjnych do ustalenia zasad zapewniaj?cych pe?n? realizacj? procesu dydaktycznego w wymiarze okre?lonym przez poszczególne rady wydzia?ów oraz dostosowania czasu pracy pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi do potrzeb wynikaj?cych z uchwalonej organizacji zaj?? dydaktycznych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  95
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i §10 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat przyznaje Odznak? Honorow? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

1) Za zas?ugi dla rozwoju Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Wydzia?u Humanistycznego w szczególno?ci za wk?ad w tworzenie i funkcjonowanie kierunku „filologia germa?ska”:
- Marii Dietrich,
- Georgowi Dietrich.

2) Za wk?ad w organizacj? zarz?dzania w administracji i jej komputeryzacj? w ramach programu TEMPUS:
- dr. Jürgenowi Plato z Uniwersytetu w Paderborn,
- dr. Urszuli Perlik z Uniwersytetu w Paderborn.

3) Za wieloletni? prac? w uczelni – w zwi?zku z osi?gni?ciem wieku emerytalnego – profesorom zwyczajnym:
- prof.dr.hab. Stanis?awowi Niewolakowi,
- prof.dr.hab. Andrzejowi Rejowskiemu,
- prof.dr.hab. Jerzemu Suchcie,
- prof.dr.hab. Tadeuszowi Glazerowi.

4) Za zas?ugi dla uczelni, w tym zaanga?owanie w wiele funkcji i dzia?a? spo?ecznych, które tworz? dobry wizerunek Uniwersytetu – prof. Andrzejowi Farudze.

5) Za wk?ad pracy w tworzenie wewn?trznych zasad prawnych funkcjonowania uczelni, a w szczególno?ci Statutu Uniwersytetu - prof.dr.hab. Tadeuszowi Stachowskiemu.

6) Za zainicjowanie i organizacj? 20. Konferencji „Problemy gospodarki energi? i ?rodowiskiem” – prof. Januszowi Budnemu.

7) Za prac? na rzecz ochrony maj?tku uczelni, szczególnie zasobów maj?tkowych s?u??cych do?wiadczalnictwu – prof. Januszowi Nowickiemu.

8) Za wk?ad w organizacj? kszta?cenia, szczególnie nowych kierunków i specjalno?ci w Instytucie Budownictwa L?dowego – dr.in?. Annie So?nierz-Ogrodzi?skiej.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  96
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: nadania medalu okoliczno?ciowego UWM.

Na podstawie §10 Statutu Uniwersytetu postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje medal okoliczno?ciowy UWM Wojskowemu Instytutowi Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

§ 2
Podstaw? przyznania Medalu stanowi wniosek Wydzia?u Nauk Technicznych, za??czony do Uchwa?y, który – jako uzasadnienie – zawiera informacj? o wspólnych badaniach naukowych i wspó?pracy w procesie kszta?cenia kadry.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  97
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: zmiany Uchwa?y Nr 74 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 maja 2001 roku dotycz?cej ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2001/2002.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz na podstawie § 50 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, Senat postanawia:

§ 1
W Uchwale Nr 74 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 roku wprowadza si? zmiany w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  98
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu UWM w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z w?asnego funduszu stypendialnego.

§ 1
 W § 4 Uchwa?y Nr 85 Senatu UWM z dnia 29 czerwca 2001 r. skre?la si? wyrazy: „ i obowi?zuje do 31 grudnia 2001 r.”.

§ 2
 W § 2 Regulaminu korzystania przez pracowników z w?asnego funduszu stypendialnego, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 85 Senatu UWM z 29 czerwca 2001 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
 a) dotychczasow? tre?? oznacza si? jako ust. 1,:
 b) dodaje si? ust. 2 w brzmieniu:
„2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 mo?e by? przyznane wy??cznie pracownikom realizuj?cym projekt badawczy zakwalifikowany przez Komitet Bada? Naukowych poczynaj?c od XXI konkursu.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  99
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie tytu?u honorowego profesora Uniwersytetu prof. zw. dr hab. Ignacemu Dechnikowi.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z Uchwa?? Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si?, co nast?puje

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek o przyznanie tytu?u honorowego profesora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. zw. dr hab. Ignacemu DECHNIKOWI

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZ?DZENIA  REKTORA

ZARZ?DZENIE  Nr 28
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? Studia Podyplomowe   w zakresie logopedii.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa cztery semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 29
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na  Wydziale  Zarz?dzania  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe w zakresie Zarz?dzania zasobami ludzkimi.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 30
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie muzyczno-katechetycznym.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Teologii tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie muzyczno-katechetycznym.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa cztery semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 31
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia Podyplomowych Studiów  w zakresie przek?adu s?dowego i prawniczego  dla t?umaczy j?zyka rosyjskiego.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. W sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? Podyplomowe Studia  w zakresie przek?adu s?dowego i prawniczego dla t?umaczy j?zyka rosyjskiego.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 32
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych w zakresie fizyka w gimnazjum.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci  z dnia 18 maja 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Nauki o ?ywno?ci Studiów Podyplomowych  w zakresie fizyka w gimnazjum.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplomowe w zakresie fizyka z astronomi?.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  1 pa?dziernika  2001r.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 33
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2001 roku

w sprawie: okre?lenia norm przydzia?u ?rodków ochrony indywidualnej oraz odzie?y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), w zwi?zku:
- z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 16 lutego 1998 r. Nr 21, poz. 94),
- z § 4 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r., w sprawie przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy w szko?ach wy?szych (Dz. U. Nr 37, poz. 209), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
 Wprowadza si? zak?adow? "Tabel? norm przydzia?u ?rodków ochrony indywidualnej oraz odzie?y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu", zwan? dalej "tabel?", jak w za??cznikach Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2
 Tabela okre?la rodzaje ?rodków ochrony indywidualnej, odzie?y i obuwia roboczego, których stosowanie na okre?lonych stanowiskach jest niezb?dne oraz okresy ich u?ytkowania.

§ 3
 Dla stanowisk pracy nie wymienionych w tabeli, zakres wyposa?enia oraz okresy ich u?ywalno?ci ustala Prorektor ds. Kadr, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi.

§ 4
 Zasady przydzielania i gospodarowania ?rodkami wymienionymi w tabelach okre?la za??cznik Nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 5
 Koszty zwi?zane z zakupem ?rodków ochrony indywidualnej, odzie?y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów ponosz? poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

§ 6
 Traci moc Zarz?dzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie: tabeli norm przydzia?u ?rodków ochrony indywidualnej oraz odzie?y i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

§ 7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 4 lipca 2001 r.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 34
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lipca 2001 roku

w sprawie: utworzenia jednostek ogólnouczelnianych oraz zmian struktury organizacyjnej jednostek wydzia?owych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), oraz § 21 i § 22 Statutu Uniwersytetu, zgodnie z Uchwa?ami Senatu Uniwersytetu Nr 64 z 15 maja 2001 r. i Nr 81 z 29 czerwca 2001 r., stanowi si? co nast?puje: 

§ 1
1. Z dniem 15 maja 2001 r. tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? „RADIO UWM-FM”.
2. Zasady funkcjonowania jednostki okre?la Regulamin Organizacyjny Radia UWM-FM, stanowi?cy za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia.

§ 2
1. Z dniem 1 wrze?nia 2001 r. tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? „CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ”.
2. Zasady funkcjonowania Centrum okre?la Regulamin, stanowi?cy za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia.

§ 3
Z dniem 1 wrze?nia 2001 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany w strukturze wydzia?owych jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej:

1) na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
• Instytut Muzyki przekszta?ca si? w Katedr? Muzyki,
• Instytut Sztuk Pi?knych przekszta?ca si? w Katedr? Sztuk Pi?knych,
• znosi si? Studium Pedagogiczne;

2) na Wydziale Zarz?dzania i Administracji –
• znosi si? Studium Nauk Humanistycznych,
• Zak?ad Polityki Gospodarczej przekszta?ca si? w Katedr? Polityki Gospodarczej i Regionalnej,
• Zak?ad Ekonomiki ?rodowiska i Zasobów Naturalnych przekszta?ca si? w Katedr? Ekonomiki Przestrzennej i ?rodowiskowej;

3) na Wydziale Humanistycznym –
• zmienia si? nazw? Instytutu Historii na Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych;

5) na Wydziale Biologii –
• znosi si? Katedr? Parazytologii,
• znosi si? Zak?ad Dydaktyki Biologii.

§ 4
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 35
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 sierpnia 2001 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), oraz § 13 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?, co nast?puje: 

§ 1
W Zarz?dzeniu Nr 53 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. Ust. 1 § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem sprzeda?y jest prawo u?ytkowania wieczystego gruntu lub prawo w?asno?ci gruntu w?asnego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne lub w celu poprawy zagospodarowania nieruchomo?ci przyleg?ej pracownikom Uniwersytetu oraz innym osobom fizycznym lub prawnym”.

2. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Innymi osobami fizycznymi lub prawnymi w rozumieniu niniejszego regulaminu s?:
1) Podmioty gospodarcze (spó?dzielnia mieszkaniowa, przedsi?biorstwo lub instytucja) realizuj?ce budownictwo mieszkaniowe na potrzeby pracowników i studentów Uniwersytetu,
2) Osoby fizyczne b?d? prawne (w?a?ciciele nieruchomo?ci przyleg?ych) nabywaj?ce od Uniwersytetu prawo u?ytkowania wieczystego gruntu lub prawo w?asno?ci gruntu w celu poprawy zagospodarowania w?asnych nieruchomo?ci,
3) Osoby fizyczne (cz?onkowie najbli?szej rodziny pracownika Uniwersytetu) nabywajace prawo u?ytkowania wieczystego gruntu lub prawo w?asno?ci gruntu wraz z przacownikiem Uniwersytetu”.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 36
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 sierpnia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie profilaktyki uzale?nie?.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe        
     w zakresie profilaktyki uzale?nie?.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 37
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 wrze?nia 2001 roku

zmieniaj?ce Zarz?dzenie Nr 25 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2001  roku w sprawie odp?atno?ci za niektóre us?ugi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2001/2002.

Na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o szkolnictwie wy?szym z 12 wrze?nia 1990 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 385) w Zarz?dzeniu Nr 25  z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie odp?atno?ci za niektóre us?ugi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2001/2002, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1
1. W paragrafie 1:
1.1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pobiera si? odp?atno?? za powtarzanie przedmiotów na studiach dziennych oraz przedmiotów realizowanych w ramach przygotowania pedagogicznego prowadzonych systemem dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej”.

1.2 dodaje si? ust. 4 w brzmieniu:
 „4. Pobiera si? odp?atno?? za niektóre us?ugi edukacyjne realizowane w semestrach od I do X, w ramach przygotowania pedagogicznego, prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej systemem wieczorowym i zaocznym”.

2. W paragrafie 2 dodaje si?:
2.1 pkt. 10/ w brzmieniu:
„10/ W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem wieczorowym i zaocznym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) na semestrach od I do X wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu (ów) - 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?;

2.2 pkt. 11/ w brzmieniu:
 „11/ Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie zaocznej i wieczorowej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi 200 z? za ka?dy semestr”.

3. W paragrafie 3:
3.1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Studia dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane systemem dziennym w  Centrum Edukacji Nauczycielskiej s? nieodp?atne”.
3.2  dodaje si? ust. 7 w brzmieniu:
 „7 W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotu (ów) w semestrach od I do X wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu – 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?;

4. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
„Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4,5,6,7,8,9,10 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6,7 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wyk?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?”.

5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
„Studenci studiów zaocznych, wieczorowych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w formie zaocznej i wieczorowej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??”.

6. W paragrafie 10, ust. 2, ppkt. a/ otrzymuje brzmienie:
„a/ za powtarzany przedmiot (powtarzane przedmioty) wed?ug zasad okre?lonych w § 2 pkt. 5,6,7,8,9,10 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6,7 oraz § 4 i 5”.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia, z moc? od 1 wrze?nia 2001 roku.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 38
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie gospodarki komunalnej.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.    Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe          
       w zakresie gospodarki komunalnej.
2.    Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów   
       wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 39
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowo?ci.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe          
       w zakresie prawa podatkowego i skarbowo?ci.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 40
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie prawa administracyjnego i samorz?dowego.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe  w zakresie prawa administracyjnego i samorz?dowego.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 41
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie ubezpiecze? zdrowotnych.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe w zakresie ubezpiecze? zdrowotnych.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 42
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie prawa finansów publicznych.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji tworzy   si?  Studia Podyplomowe w zakresie prawa finansów publicznych.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 43
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia  Studiów  Podyplomowych  w  zakresie andragogiki.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe        
     w zakresie adnragogiki.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 44
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia  Studiów  Podyplomowych  w  zakresie  technik  kreatywnych w nauczaniu.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe        
     w zakresie technik kreatywnych w nauczaniu.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 45
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia  Studiów  Podyplomowych  w  zakresie logopedii.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe        
     w zakresie logopedii.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 46
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia  Studiów  Podyplomowych  w  zakresie  modu?owego nauczania dla nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe        
     w zakresie modu?owego nauczania dla nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 47
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.


 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Znosi si? dzia?aj?c? w Uniwersytecie w ramach Centrum Obs?ugi Technicznej Sekcj? Telekomunikacji.

§ 2
 Dzia?aj?cy w Centrum Informatycznym Dzia? Utrzymania Sieci Informatycznych przekszta?ca si? w Dzia? Sieci Teleinformatycznych.

§ 3
Maj?tek i zadania Sekcji Telekomunikacji przejmuje Dzia? Sieci Teleinformatycznych.

§ 4
1. Rozszerzeniu ulega zakres dzia?ania Centrum Informatycznego o zadania zwi?zane
z funkcjonowaniem urz?dze? i sieci  telekomunikacyjnej.
2. Prorektor ds. Studenckich oraz Dyrektor Administracyjny poleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem, a przede wszystkim dokonanie inwentaryzacji maj?tku i sporz?dzenie protoko?u zdawczo-odbiorczego.

§ 5
W zwi?zku powy?szymi ustaleniami w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu obowi?zuj?cym na podstawie Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 roku wprowadza si? zmiany w brzmieniu okre?lonym w za??czniku do Zarz?dzenia.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2001 r.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 48
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie samorz?du terytorialnego.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Prawa  i  Administracji tworzy   si?  Studia Podyplomowe          
       w zakresie samorz?du terytorialnego.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów  
       wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr 49
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 wrze?nia 2001 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Zgodnie  ustaw? z 1 marca 2001 roku o zmianie ustawy – kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301) w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1
1. § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin na tydzie?, z wyj?tkiem:
1) pracowników bibliotecznych posiadaj?cych uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,
2) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obs?ugi, których czas pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 wynosi przeci?tnie 42 godziny na tydzie?, a w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 wynosi przeci?tnie 41 godziny na tydzie?,
3) pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin na tydzie?.
2. Czas pracy pracowników o których mowa w ust. 1 pkt. 2 w pi?ciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 nie mo?e przekroczy? 42 godziny oraz w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 41 godzin w przyj?tym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest wed?ug nast?puj?cych zasad:
1) trwa od godz. 700 do godz. 1500 z zastrze?eniem, ?e czas pracy w ka?dy poniedzia?ek zostaje przed?u?ony o 2 godziny w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku i o 1 godzin? w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku;
2) w przypadku, gdy poniedzia?ek jest dniem wolnym od pracy, przed?u?enie czasu pracy nast?puje w nast?pnym dniu roboczym;
3) podwy?szony dobowy wymiar czasu pracy w celu zachowania przeci?tnych tygodniowych norm czasu pracy w pi?ciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2002 roku nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
3. Czas pracy portierów wynosi 12 godzin na dob? i 42 godziny w tygodniu w przyj?tym miesi?cznym okresie rozliczeniowym od 1 maja 2001 do 31 grudnia 2001, za? 41 godzin w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepe?nym wymiarze czasu pracy ustalaj?  indywidualne umowy o prac?.

2. § 14 otrzymuje brzmienie:
1. W systemie pracy dwuzmianowej pracuj? pracownicy biblioteczni, dla których ustala si? I zmian? od godz. 700 do godz. 1500 oraz II zmian? od godz. 1500 do godz. 2300.
2. W systemie pracy trzyzmianowej pracuj? portierzy oraz pracownicy obs?ugi Centrali Cieplnej, dla których ustala si? I zmian? od godz. 600 do godz. 1400, II zmian? w godz. 1400 do godz. 2200 oraz III zmian? od godz. 2200 do godz. 600.
3. Za zgod? dziekana dopuszcza si? mo?liwo?? rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .
4. Harmonogramy pracy podaje si? do wiadomo?ci pracowników na 3 dni przed rozpocz?ciem okresu rozliczeniowego.

3. § 15 otrzymuje brzmienie”
      „W Uniwersytecie obowi?zuje jednomiesi?czny okres rozliczeniowy czasu pracy.”

§ 2
Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie po up?ywie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci pracowników.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

DECYZJE


Decyzja Nr 9
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2001 roku.

w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 18 z 4 wrze?nia 2000 r. w sprawie powo?ania Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
 W sk?adzie Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy ustalonym Decyzj? nr 18 Rektora UWM z dnia 4 wrze?nia 2000 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) odwo?uje si? dr in?. Bogus?aw? Glogowsk?,
2) powo?uje si? in?. Andrzeja Urbaniaka.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 11
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 sierpnia 2001 roku.

w sprawie: powo?ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizacj? i rozbudow? budynku Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) w zwi?zku z ustaw? z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 1998 r. Nr 119 poz. 770 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Powo?uj? Komisj? Przetargow? do przeprowadzenia, w trybie ustawyz dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, przetargu nieograniczonego na modernizacj? i rozbudow? budynku Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie w sk?adzie:

Przewodnicz?cy – dr in?. Aleksander Socha,
Cz?onkowie:  prof.dr.hab. Tomasz Janowski,
dr hab. Andrzej Koncicki, prof. UWM,
Zofia Narkowicz,
Mgr in?. Zbigniew Stachurski,
Sekretarz - in?. Izabela Raniszewska.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 12
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 sierpnia 2001 roku.

w sprawie: powo?ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie budynku szatniowo-magazynowego przy stadionie UWM w Olsztynie.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) w zwi?zku z ustaw? z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 1998 r. Nr 119 poz. 770 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
 Powo?uj? Komisj? Przetargow? do przeprowadzenia, w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, przetargu nieograniczonego na wykonanie budynku szatniowo-magazynowego przy stadionie UWM w Olsztynie, w sk?adzie:

Przewodnicz?cy – dr in?. Aleksander Socha,
Cz?onkowie:  mgr Jan Michalski,
mgr Grzegorz Dubielski,
Zofia Narkowicz,
Mgr in?. Zbigniew Stachurski,
Sekretarz - in?. Izabela Raniszewska.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 wrze?nia 2001 roku.

w sprawie: powo?ania Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy.

 Na podstawie art. 49 ust.3 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), w zwi?zku z art. 23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –kodeks pracy (Dz.U. Nr  24,poz.141 z 1974 r. – z pó?niejszymi zmianami), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Komisj? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, zwan? dalej „Komisj?” jako organ doradczy i opiniodawczy rektora, w sk?adzie:

Przewodnicz?cy  - prof..dr hab. Gabriel  FORDO?SKI - Prorektor ds. Kadr
Wiceprzewodnicz?cy - Jan  HANELT - Uczelniany Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  - in?.  Marek  DZIENIAKOWSKI - Z-ca Dyrektora
  ds. Administracyjno-Gospodarczych
- lek.med. Miros?aw  WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy
- in?. Andrzej  URBANIAK - kierownik Dzia?u BHP
- mgr in?. Krystyna  CIE?LAR - inspektor ds. ochrony radiologicznej
- dr Wac?aw  SKLINSMONT - przedstawiciel ZNP
- dr Irena  RUDZIEWICZ - przedstawiciel ZNP KRN
- dr  Zbigniew  KOREJWO - przedstawiciel NSZZ    „Solidarno??”

§ 2
Zadaniem Komisji jest:
1. nadzór nad przegl?dem warunków pracy przeprowadzonym przez Wydzia?owe Komisje ds. Przegl?du Warunków Pracy,
2. dokonywanie okresowej oceny stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,
3. opiniowanie podejmowanych przez pracodawc? ?rodków zapobiegaj?cych wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
4,   formu?owanie wniosków dotycz?cych poprawy warunków pracy,
5.   wspó?dzia?anie z rektorem w realizacji obowi?zków w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy.

§ 3
1. Posiedzenia Komisji odbywaj? si? w godzinach pracy, nie rzadziej ni? raz w kwartale. Za czas nie przepracowany  w zwi?zku z udzia?em w posiedzeniu Komisji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
2. Obs?ug? organizacyjn? posiedze? Komisji  zapewnia Dzia? BHP.

§ 4
1. Komisja w zwi?zku z wykonywaniem zada? wymienionych w § 2 korzysta  z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza Uniwersytetu – w przypadkach uzgodnionych z rektorem i na koszt Uniwersytetu.
2. W pracach Komisji mog? uczestniczy? zespo?y problemowe.

§ 5
1. W celu przeprowadzenia spo?ecznych przegl?dów warunków pracy na poszczególnych  wydzia?ach, w administracji, Bibliotece G?ównej, w jednostkach mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych powo?uje si? Wydzia?owe Komisje ds. Przegl?du Warunków Pracy - za??cznik nr 1.
2 .  Na Wydziale Prawa i Administracji przegl?du warunków pracy                 
      dokona Wydzia?owa Komisja Wydzia?u Zarz?dzania.
3. Na Wydziale Matematyki i Informatyki przegl?du warunków pracy
dokona Wydzia?owa Komisja Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
4. Przegl?d warunków pracy w Uniwersytecie winien by?  przeprowadzony do 31 pa?dziernika ka?dego roku.
5. Ustalenia  ust. 2 i 3 obowi?zuj? do 31 grudnia 2001 roku.

§ 6
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

§ 7
Traci moc Decyzja Rektora Nr 18 z  4 wrze?nia 2000 r. w sprawie powo?ania Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik nr 1
do Decyzji Nr 13 Rektora UWM

z dnia 10 wrze?nia 2001 r.

WYDZIA?OWE  KOMISJE
ds. PRZEGL?DU  WARUNKÓW  PRACY

I  WYDZIA? ROLNICTWA I KSZTA?TOWANIA ?RODOWISKA
Przewodnicz?cy  - dr in?.  Jerzy  SMO?UCHA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
 - dr in?. Alojzy  WOJTAS - przedstawiciel dziekana
 - dr in?. Barbara  ADOMAS - przedstawiciel  ZNP
 - Marianna  STA?CZUK - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
 - Leszek  JUSZKIEWICZ - przedstawiciel s?u?b technicznych
 - mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
 - Wanda  KORSAK - przedstawiciel Sekcji Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
 - lek.med. Miros?aw WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy

II   WYDZIA?  BIOIN?YNIERII  ZWIERZ?T
oraz  STACJA  DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w  Ba?dach   
Przewodnicz?cy - Wojciech  KORSAK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie: 
 - dr in?. Tomasz  B?K - przedstawiciel dziekana
 - mgr in?. Krystyna  FILIPOWICZ - przedstawiciel ZNP
 - Tadeusz WÓ?KIEWICZ - przedstawiciel s?u?b  technicznych
 - mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
 - Wanda  KORSAK - przedstawiciel Sekcji Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
 - lek.med. Miros?aw  WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy

III  WYDZIA?  NAUKI  O  ?YWNO?CI
Przewodnicz?cy - Piotr  KALINOWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie: 
  - mgr in?. Krzysztof  BOHDZIEWICZ - przedstawiciel dziekana
  - Maria  IGLI?SKA - przedstawiciel ZNP
  - Zdzis?aw GO?DZIEWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr in?. Monika  RYBKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
  - Wanda  KORSAK - przedstawiciel Sekcji Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
  - lek.med. Miros?aw  WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy
                
IV  WYDZIA?  MEDYCYNY  WETERYNARYJNEJ
Przewodnicz?cy - dr wet. Dariusz BARSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - dr.wet. Miros?aw  MICHALSKI - przedstawiciel dziekana
  - mgr in?. Krystyna  CIE?LAR - przedstawiciel ZNP
  - dr wet. Ewa  SKORSKA-WYSZY?SKA - przedstawiciel NSZZ   „Solidarno??”
  - Andrzej  D?BROWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr in?. Monika  RYBKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
  - mgr in?. Helena  KUCZY?SKA - przedstawiciel Sekcji Gospodarki   Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
  - lek.med. Miros?aw  WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy

V   WYDZIA?  OCHRONY  ?RODOWISKA  I  RYBACTWA
Przewodnicz?cy  - dr in?. Dariusz  DOSTATNI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz  przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
  - dr in?. Gra?yna  FURGA?A – SELEZNIOW - przedstawiciel dziekana
  - Longina  LESZCZEWICZ - przedstawiciel  ZNP
  - in?. Jan  WRÓBLEWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr in?. Monika  RYBKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
  - mgr in?. Helena  KUCZY?SKA - przedstawiciel Sekcji Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
  - in?. Mariusz  GOLAKOWSKI - przedstawiciel Stanowiska ds. Ppo?

VI   WYDZIA?  BIOLOGII
Przewodnicz?cy  - mgr in?. Andrzej  KORYZNO - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - mgr Zbigniew  KUCZAWSKI - przedstawiciel  dziekana
  - Halina  KOWALSKA - przedstawiciel ZNP
  - Zdzis?awa   Olszewska - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - Halina  JAKUBIAK - przedstawiciel ZNP KRN
  - Grzegorz  ZAMY?LEWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u  BHP
  - mgr in?. Helena  KUCZY?SKA - przedstawiciel Sekcji Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
  - lek.med. Miros?aw  WAWRYK - s?u?ba medycyny pracy

VII    WYDZIA?  GEODEZJI  I  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ
Przewodnicz?cy  - dr in?. El?bieta  LEWANDOWICZ - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
  - mgr in?. Jerzy  TRYSTU?A - przedstawiciel dziekana
  - dr hab. in?. Sabina ?RÓBEK prof. UWM - przedstawiciel  ZNP
  - mgr Maria  CHODAKOWSKA - przedstawiciel  ZNP KRN
  - in?. Józef  ZIÓ?KOWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr Marek  ?OWICKI - przedstawiciel Dzia?u  BHP

VIII     WYDZIA?  NAUK  TECHNICZNYCH
Przewodnicz?cy  - dr in?. Janusz  MICHALSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:      
  - mgr in?. Jacek  ZABIELSKI - przedstawiciel dziekana
  - mgr in?. Piotr  MAZUR - przedstawiciel  ZNP
  - dr in?. Jaros?aw SZUSZKIEWICZ - przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
  - Irena  ACHMATOW - przedstawicie  ZNP KRN
  - Ryszard  WALAUGO - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr Marek  ?OWICKI - przedstawiciel Dzia?u  BHP
  - Krzysztof  TOPOROWSKI - przedstawiciel Stanowiska ds. Ppo?.

IX   WYDZIA?  ZARZ?DZANIA  oraz  STUDIUM  J?ZYKÓW  OBCYCH
Przewodnicz?cy - dr in?. Antoni  BARTNIK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
  - dr in?. Zbigniew  NASALSKI - przedstawiciel dziekana
  - mgr Jolanta  ID?KOWSKA - przedstawiciel kierownika  Studium
  - dr Wac?aw  SKLINSMONT - przedstawiciel  ZNP
  - mgr Anna  ARASZKIEWICZ - przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
  - mgr Zoryna  SZMALC - przedstawiciel ZNP KRN
  - Miros?aw  STANKIEWICZ - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - in?. Andrzej  URBANIAK - przedstawiciel Dzia?u  BHP

X    WYDZIA?  HUMANISTYCZNY
Przewodnicz?cy - mgr Ryszard  ?WI?TKOWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - dr  Lech  KRAJEWSKI - przedstawiciel dziekana
  - Helena  CZYCZYN - przedstawiciel ZNP KRN
  - Krystyna  TABAKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - Stefan  MIL - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - Marta  ROJEWSKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
  - Krzysztof  TOPOROWSKI - przedstawiciel Stanowiska ds. Ppo?

XI     WYDZIA?  PEDAGOGIKI  I  WYCHOWANIA  ARTYSTYCZNEGO
Przewodnicz?cy - mgr Tadeusz  KOWALSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - Franciszek  LEKOWSKI - przedstawiciel dziekana
  - mgr Bogdan  O?KO - przedstawiciel ZNP KRN
  - dr in?. Teresa  PIETRASZEK - przedstawiciel ZNP
  - Janusz  PAJ?K - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - mgr in?. Andrzej  BIEDAWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - Marta  ROJEWSKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

XII     WYDZIA?  TEOLOGII
Przewodnicz?cy - Janina  POPEK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:
  - ks. mgr  Ludwik  KANIUGA - przedstawiciel dziekana
  - Anna  FERENC - przedstawiciel ZNP KRN
  - in?. Aleksandra  WI?NIEWSKA - przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??” oraz s?u?b technicznych
  - in?. Andrzej  URBANIAK - przedstawiciel Dzia?u BHP
  - Krzysztof  TOPOROWSKI - przedstawiciel Stanowiska ds. Ppo?

XIII     BIBLIOTEKA  G?ÓWNA
Przewodnicz?cy - Ewa  KORCZAKOWSKA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
  - dr in?. W?odzimierz  SEBASTYA?SKI - przedstawiciele dyrektora
  - mgr Alina  WA?NA - przedstawiciel  ZNP
  - Tadeusz  KOTOWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - mgr  Zofia  SYDORUK - przedstawiciel ZNP KRN
  - in?. Tadeusz  MIASTKOWSKI - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

XIV    STUDIUM  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  I  SPORTU
Przewodnicz?cy - mgr Adam  PRZYBY?EK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - mgr Jerzy  DANIELUK - przedstawiciel kierownika Studium
  - mgr Maria  PI?TCZAK - przedstawiciel  ZNP
  - mgr Magdalena  KLUPCZY?SKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - Teresa  TANKIELUN - przedstawiciel  ZNP KRN
  - Miros?aw  DRYL - przedstawiciel s?u?b technicznych
  - Marta  ROJEWSKA - przedstawiciel Dzia?u  BHP

XV     ADMINISTRACJA oraz  STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA  w ???anach
Przewodnicz?cy - Edward  MAJEWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie: 
  - in?. Dariusz  RAUBO - przedstawiciel  dyrektora oraz s?u?b technicznych
  - Wies?aw TUREMKO - przedstawiciel  ZNP
  - Marian  ZAJ - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
  - Anna  FERENC - przedstawiciel ZNP KRN
  - S?awomir PONIKOWSKI - przedstawiciel Zwi?zku Pracowników Rolnictwa w R.P.
  - mgr Marek  ?OWICKI - przedstawiciel Dzia?u  BHP

 Powo?ane powy?ej wydzia?owe komisje dokonaj? niezb?dnych czynno?ci, zwi?zanych z przeprowadzeniem spo?ecznych przegl?dów warunków pracy w Uniwersytecie w terminie do 31 pa?dziernika 2001 roku.
Niezw?ocznie po zako?czeniu przegl?dów, ka?da z wy?ej powo?anych wydzia?owych komisji, z?o?y ze swych  czynno?ci pisemne sprawozdanie Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy powo?anej Decyzj?  Nr 13   Rektora  UW-M z 10 wrze?nia  2001  roku.


Ta strona by?a odwiedzana 2603 razy (w tym z UWM 3 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa